Printed From:

product-thermo

product-500

product-cold

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

I.        BEVEZETÉS, ELÅ‘ZMÉNYEK

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Ön - mint az adatkezelési művelet érintettje - tájékoztatást kapjon az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban, az Opella Healthcare Commercial Korlátolt FelelÅ‘sségű Társaság mint adatkezelÅ‘ („Sanofi” vagy „AdatkezelÅ‘”) által az Ön személyes adataival kapcsolatban végzett adatkezelési tevékenységekrÅ‘l.

Jelen tájékoztatót az AdatkezelÅ‘ készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. és 14. cikke alapján megfelelÅ‘ módon tájékoztassa adataik kezelésérÅ‘l és az Å‘ket az adatkezelés kapcsán megilletÅ‘ jogosítványokról.

Az AdatkezelÅ‘ a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelÅ‘en, így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a szerzÅ‘déses jogviszonyra vonatkozó ágazati és egyéb jogszabályok adatvédelmi tárgyú rendelkezései szerint kezeli.

 II.      Az adatkezelÅ‘ neve és elérhetÅ‘ségei

Opella Healtcare Commercial Kft.

  • székhely: 1138 Budapest, Váci út 133. „E” épület, 3.emelet;
  • cégjegyzékszám: 01 09 374797
  • postai cím: 1138 Budapest, Váci út 133. „E” épület, 3.emelet
  • e-mail cím: HU_adatvedelem@sanofi.com
  • honlap cím: https://www.sanofi.hu/

 III.    Az adatvédelmi tisztviselÅ‘ neve és elérhetÅ‘ségei

Lionel de Souza

Kapcsolattartója Magyarországon: Katona Gergely

telefonszám: +36 1 505 1595

e-mail cím: HU_adatvedelem@sanofi.com

IV.      A SANOFI-VAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS TERMÉKINFORMÁCIÓ ADÁSA

4.1. Az adatkezelés célja

A Sanofihoz telefonon, emailben, postai levélben vagy akár személyesen, illetve közösségi oldalakon (pl. Facebook, LinkedIn) keresztül bárkitÅ‘l beérkezÅ‘, a vállalattal kapcsolatos információkra és termékinformációkra vonatkozó megkeresések, kapcsolatfelvételek kapcsán az érintettek által megadott személyes adatok kezelése.

4.2. Az érintett személyes adatok kategóriái és az adatkezelés jogalapja

Az érintettek köre: A Sanofihoz a vállalattal vagy termékinformációval kapcsolatos kérdést, kérést intézÅ‘ személy.

A kezelt személyes adatok kategóriái: kapcsolatfelvételi adatok: név, e-mail cím, telefonszám; egészségügyi dolgozó esetén: beosztás, munkahely; az érintett külön írásbeli hozzájárulása esetén (a kérdés megválaszoláshoz szükséges és indokolt mértékben): egészségügyi adat.

A Sanofi nem kér különleges személyes adatot az érintettektÅ‘l, amennyiben azonban az érintett mégis úgy dönt, hogy különleges személyes adatot oszt meg a Sanofival, a Sanofi azt a GDPR 9. cikk (2) bek. i) pontjára tekintettel az alábbiakban meghatározott jogalapok alapján kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, azaz szerzÅ‘dés teljesítése, és a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, azaz az adatkezelÅ‘ jogos érdeke.

4.3. A személyes adatok forrása

Közvetlenül az érintettek.

4.4. Az adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Az AdatkezelÅ‘ részérÅ‘l az adatokhoz az AdatkezelÅ‘ munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges.

Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.

4.5. Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történÅ‘ adattovábbítás

Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás nem történik.

4.6. Az adatkezelés idÅ‘tartama

A termékinformációra illetve a vállalattal kapcsolatos általános információk kérésére vonatkozó megkeresések kapcsán kezelt személyes adatokat a válaszadást követÅ‘en egy évig Å‘rizzük meg.

V.      KAPCSOLATTARTÓI ADATKEZELÉS

5.1. Az adatkezelés célja

Az AdatkezelÅ‘ szerzÅ‘déses partnerei (a továbbiakban: „Partner”) a Partner, vagy nem természetes személy Partner esetén a Partner szerzÅ‘déses kötelezettségei teljesítésében közreműködÅ‘ munkatársai, egyéb közreműködÅ‘i, cégjegyzésre jogosultjai, illetve kapcsolattartói (a továbbiakban a természetes személy szerzÅ‘déses partner, valamint a nem természetes személy partnerek esetében azok munkatársai, közreműködÅ‘i, cégjegyzésre jogosultjai, illetve kapcsolattartói: „Érintett”/”Érintettek”) tekintetében az alábbi célokból végez adatkezelést:

A személyes adatkezelés célja az AdatkezelÅ‘ és a Partner között létrejött szerzÅ‘dés teljesítése. Így különösen az AdatkezelÅ‘ és a Partner közötti hatékony kapcsolattartás megvalósítása, a szerzÅ‘déshez kapcsolódó egyeztetések lebonyolítása, mely a szerzÅ‘dés teljesítésének elengedhetetlen részét képezi, ahhoz feltétlenül szükséges.

Az adatkezelés célja továbbá az AdatkezelÅ‘ gazdasági és jogi érdekének érvényesítési lehetÅ‘sége esetlegesen a szerzÅ‘dés kapcsán felmerülÅ‘ vitás esetekben.

A cégjegyzésre jogosultak tekintetében az adatkezelés célja továbbá a szerzÅ‘déskötés, a szerzÅ‘dés esetleges módosítása és megszüntetése is.

5.2. Az érintett személyes adatok kategóriái és az adatkezelés jogalapja

Az AdatkezelÅ‘ kizárólag az érintett kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatait kezeli, így az érintett nevét, telefonszámát, e-mail címét és beosztását, cégjegyzésre jogosultak tekintetében pedig aláírását is.

Az adatkezelés jogalapja: természetes személy Partner esetében: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja azaz szerzÅ‘dés teljesítése („az adatkezelés olyan szerzÅ‘dés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerzÅ‘dés megkötését megelÅ‘zÅ‘en az érintett kérésére történÅ‘ lépések megtételéhez szükséges”)

Egyéb, nem természetes személy Partner esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont, azaz az AdatkezelÅ‘ jogos érdeke

Az AdatkezelÅ‘nek az említett célból alapvetÅ‘, jogos érdeke fűzÅ‘dik a nem természetes személy Partnerével való kapcsolattartáshoz, a szerzÅ‘dés létrejöttéhez, teljesítéséhez, módosításához, megszüntetéséhez elengedhetetlenül szükséges az elÅ‘zÅ‘ekben felsorolt személyes adatok kezelése.

5.3. A személyes adatok forrása

A személyes adatok beérkezhetnek az AdatkezelÅ‘ nem természetes személy PartnerétÅ‘l, továbbá adott esetben magától az ÉrintettÅ‘l is.

5.4. Az adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Az AdatkezelÅ‘ részérÅ‘l az adatokhoz az AdatkezelÅ‘ munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges.

Bizonyos esetekben szükség lehet az adatok továbbítására a következÅ‘ címzettek (mint önálló adatkezelÅ‘k) részére az alábbiakban részletezett célokból:

 Címzett

 Adattovábbítás célja

 Hatóságok

 hatósági eljárásban a hatóság kérése alapján, illetve bizonyítás céljából

 Bíróságok

 peres eljárásban a bíróság határozata alapján, illetve bizonyítás céljából

 Sanofi cégcsoport más vállalkozásai

 csoport színtű irányítás biztosítása céljából

 KülsÅ‘ jogi képviselÅ‘

 dokumentumok elkészítése és jogvitában való képviselet ellátása

Az Érintett személyes adatait tartalmazó szerzÅ‘dések kezeléséhez, tárolásához különbözÅ‘ vállalkozásokat vehetünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerzÅ‘dést kötöttünk. Jelenleg az alábbi adatfeldolgozó(k) végzik az adatok feldolgozását:

 Adatfeldolgozó neve és címe

 Adatfeldolgozás célja

 Adatfeldolgozással érintett adatok köre

 Iron Mountain Magyarország Kft.

 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.

 szerzÅ‘dések archiválása

 név, telefonszám, e-mail cím, beosztás, cégjegyzésre jogosult esetén aláírás

5.5. Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történÅ‘ adattovábbítás

Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás nem történik.

5.6. Az adatkezelés idÅ‘tartama

Az AdatkezelÅ‘ a személyes adatokat az adatkezelési cél fennállásáig, de legkésÅ‘bb a Partnerrel kötött azon szerzÅ‘dés megszűnését követÅ‘en a polgárjogi elévülési idÅ‘ig (általános esetben 5 évig) kezeli, amellyel kapcsolatban az érintett kapcsolattartóként járt el.

Abban az esetben, ha a kapcsolattartó kapcsolattartói minÅ‘sége a szerzÅ‘dés fennállása alatt megszűnik, az AdatkezelÅ‘ e Kapcsolattartót nem keresi többet, kivéve az esetleges vitás eseteket.

Amennyiben valamely személyes adat számviteli bizonylaton szerepel, az AdatkezelÅ‘ a számvitelrÅ‘l szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján a bizonylatokat, és így az azokon szereplÅ‘ személyes adatokat 8 évig Å‘rzi.

5.7. A Partner kötelezettségei

A nem természetes személy Partner maga is adatkezelÅ‘ként felel azért, hogy az Érintettek elÅ‘zetesen megfelelÅ‘ tájékoztatást kapjanak az AdatkezelÅ‘ (mint az adattovábbítás címzettje, és mint másik adatkezelÅ‘) részére történÅ‘ adattovábbítási szándékról, valamint az adattovábbítással érintett személyes adatok körérÅ‘l és az adattovábbítás céljairól.

Nem természetes személy Partner esetén a Partner köteles a tájékoztatót az Érintetteknek átadni és ennek megtörténtét az AdatkezelÅ‘ felé igazolni.

VI.      COOKIEKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az oldalunkon cookie-k (sütik) segítségével tesszük kényelmesebbé az Önök látogatását. A cookie-k alkalmazása kapcsán adatkezelési tájékoztatónk az alábbi linken keresztül érhetÅ‘ el: Sütikre vonatkozó szabályzat.

VII.    Adatbiztonsági rendelkezések

Az AdatkezelÅ‘höz elektronikus úton beérkezÅ‘ személyes adatokat az AdatkezelÅ‘ informatikai rendszerekre vonatkozó biztonságpolitikai elÅ‘írásai szerint kezeljük, így különösen

-az adatbázisokhoz való hozzáférés kapcsán privilegizált jogosultság-kiosztást alkalmazunk, és rendszeresen ellenÅ‘rizzük a hozzáférésre jogosultak körét;

- a személyes adatokat tároló és kezelÅ‘ informatikai rendszert tűzfallal védjük;

-a személyes adatokat tároló adatbázis rendszeres mentése és tárolása ugyancsak védett módon történik;

-a személyes adatokat tároló és kezelÅ‘ informatikai rendszerek üzemmenet-folytonosságának biztosításáról gondoskodunk;

-a személyes adatokat tároló és kezelÅ‘ informatikai rendszer riasztást küld a kijelölt személyek részére, ha valaki a rendszerbe történÅ‘ belépéssel többször sikertelenül próbálkozik, vagy ha a rendszer leáll,

- valamennyi, külsÅ‘ hordozóra másolt bizalmas adat védett az informatikai eszközök (titkosítás) által.

Az AdatkezelÅ‘höz papíralapon beérkezÅ‘ személyes adatokat dokumentumkezelési elÅ‘írásainknak megfelelÅ‘en, az alábbiak szerint kezeljük:

Az AdatkezelÅ‘ iratkezelési rendszere úgy épül fel, hogy az AdatkezelÅ‘nél keletkezÅ‘, illetve az AdatkezelÅ‘ által továbbított irat tartalma csak az arra jogosultak számára legyen megismerhetÅ‘, illetve, hogy az iratkezeléssel kapcsolatos felelÅ‘sség megállapítható legyen. Az AdatkezelÅ‘ az iratokat védi a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal szemben így különösen gondoskodik arról, hogy a másolatok az eredeti példány tárolási helyétÅ‘l elkülönített, fizikailag védett helyen legyenek tárolva és belsÅ‘ elÅ‘írásai révén biztosítja, hogy ügyintézÅ‘k felelÅ‘sséggel tartozzanak a munkavégzésük során keletkezett, általuk kezelt iratokért.

VIII.    Az Érintett jogai, jogorvoslati jogosultságok

8.1. Hozzájárulás alapján végzett adatkezelés esetén az érintettnek írásban bármikor lehetÅ‘sége van az adatok kezeléséhez a korábbiakban megadott hozzájárulását visszavonni, a hozzájárulást egyes adatkezelési célokra korlátozni. Ha a kérelembÅ‘l nem derül ki, hogy mely adatkezelési céllal kapcsolatban terjeszti elÅ‘ az érintett a visszavonását, úgy az adatkezelÅ‘k valamennyi cél tekintetében megszüntetik az adatkezelést.

8.2. Az Érintett kérelmezheti továbbá az adatkezelÅ‘tÅ‘l:

a.     a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (15. cikk);

Az Érintett jogosult arra, hogy az AdatkezelÅ‘ktÅ‘l visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 15. cikkben meghatározott egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

b.     azok helyesbítését (16. cikk);

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az AdatkezelÅ‘ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítÅ‘ nyilatkozat útján történÅ‘ – kiegészítését.

Az érintett köteles az AdatkezelÅ‘ által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az AdatkezelÅ‘nek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésÅ‘bb a változást követÅ‘ 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az AdatkezelÅ‘t ért kárért a mulasztó érintett felel.

c.     a személyes adatok törlését (17. cikk);

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az AdatkezelÅ‘ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az AdatkezelÅ‘ pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 17. cikkben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

d.     a személyes adatok kezelésének korlátozását (18. cikk);

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az AdatkezelÅ‘ korlátozzák az adatkezelést, ha a 18. cikkben foglalt indok teljesül.

e.     jogos érdek alapján történÅ‘ adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen (21. cikk), valamint

f.      megilleti adathordozhatósághoz való jog (20. cikk), vagyis hogy a rá vonatkozó, általa az AdatkezelÅ‘k rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

8.3. Az AdatkezelÅ‘nek címzett kérelmeket és nyilatkozatokat az Érintett az AdatkezelÅ‘ fentiekben szereplÅ‘ elérhetÅ‘ségeire küldheti el e-mailben vagy postai úton.

8.4. Az AdatkezelÅ‘ az Érintett kérelmeit az alábbiak szerint bírálja el:

az Érintettek által küldött kérelmek alapján az AdatkezelÅ‘ 1 hónapon belül intézkedik, vagy ezen határidÅ‘n belül az AdatkezelÅ‘ tájékoztatja az Érintetteket az intézkedés elmaradásának ténybeli és jogi indokairól. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidÅ‘ további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidÅ‘ meghosszabbításáról az AdatkezelÅ‘ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétÅ‘l számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

8.5. A személyes adatok kezeléséhez fűzÅ‘dÅ‘ jogainak megsértése esetén az Érintett az alábbi jogorvoslati lehetÅ‘ségekkel élhet:

a.     Közvetlenül az AdatkezelÅ‘höz fordulhat, annak II. és III. pont szerinti címein. Az AdatkezelÅ‘ a kérelmeket a 8.4 pontban foglalt határidÅ‘n belül bírálja el.

b.     Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) (székhely: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu)

c.     Keresetet nyújthat be az AdatkezelÅ‘ ellen. Az érintett bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességérÅ‘l és elérhetÅ‘ségeirÅ‘l az alábbi honlapon tájékozódhatnak: www.birosagok.hu

 IX.    Az adatkezelési tájékoztató hatálybalépése

Jelen tájékoztatóban foglaltak 2021. október 18. napjától hatályosak.

Kelt: Budapest, 2021. október 18.

Opella Healthcare Commercial Kft.

Utolsó módosítás: 2022.08.15.

Vissza a kezdÅ‘oldalra »